Regulamin Sklepu Internetowego
PAPERWORLD.pl

Paperworld.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Paweł Szwed prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi  Informatyczne Paweł Szwed, wpisaną do CEIDG (Organ rejestrowy: Minister Rozwoju) pod adresem Jasiów 58, 26-050 Zagnańsk, NIP: 9591787001, REGON: 361163828 zwany dalej Sprzedawcą.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@paperworld.pl lub
  • formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

 

§1.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Konto– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
 5. Regulamin– niniejszy dokument;
 6. Towar– produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 7. Towar personalizowany – Towar, produkowany na specjalne zamówienie Klienta, posiadający cechy (grafika, tekst) indywidualne, określone w opisie Towaru;
 8. Umowa sprzedaży– Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 9. Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie– oświadczenie Klienta, który zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i posiadające przeglądarkę internetową,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale wymagana w celu utworzenia konta w Sklepie, złożenia Zamówienia i dokonania zakupu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie będzie w sposób zamierzony negatywnie wpływał na jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Sprzedawca ma prawo okazjonalnie organizować konkursy i promocje, których warunki każdorazowo zostaną opublikowane w oddzielnych regulaminach konkursu/promocji i/lub podane na stronach internetowych Sklepu.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu Sprzedawca ma prawo wymagać od Klienta zaprzestania łamania Regulaminu, gdy to nie przyniesie skutku Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§3. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i jednoznaczne określenie miejsca i sposobu Klient powinien na swoim koncie podać dane aktywnego konta poczty elektronicznej. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia, w którego skład wchodzą Towary personalizowane, jest określenie przez Klienta cech indywidualnych, które dotyczą danego Towaru. Cechy, które mogą zostać spersonalizowane wskazane są na stronie Towaru.
 6. W przypadku zamówienia na Towar personalizowany Klient ponosi pełną odpowiadzialność za przesłane elementy personalizacji (logo, teksty, projekt graficzny, itp.) w przypadku, gdy naruszają one prawa autorskie.
 7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Złożenie Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta staje się wiążąca w momencie, gdy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub podany przez Klienta numer telefonu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Każda zawarta Umowa w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§4. Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 3. Ceny dostawy przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania Towaru jest uiszczenie opłaty za Towar i przesyłkę.
 5. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia Sklep może wysłać wezwanie do zapłaty, a gdy wezwanie nie przyniesie skutku może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem jednej z firm wysyłkowych określonych na stronie Formy dostawy lub umożliwia odbiór osobisty na terenie miasta Kielce, po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu odbioru.
 3. Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży. Sprzedawca na życzenie Klienta dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary i koszt wysyłki. Prośbą o fakturę jest podanie NIPu w formularzu zamówienia, wpisanie tego w uwagach lub zgłoszenie takiej prośby mailowo podając numer zamówienia.
 6. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje Towary z różnym terminem realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje najdłuższy termin spośród przewidzianych.
 7. O wysłaniu towaru klient jest niezwłocznie informowany wiadomością mailową na adres podany przy składaniu Zamówienia.
 8. Klient w każdej chwili ma możliwość uzyskania informacji o stanie realizacji swojego zamówienia korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 9. Sklep nie odpowiada za działania lub zaniechania przedsiębiorstw realizujących dostawy i jest zwolniony z odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy z chwilą wydania towaru przedsiębiorstwu realizującemu dostawę towaru.

 

§6. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności i wad fabrycznych Towaru Klient powinien w ciągu 3 dni od otrzymania Towaru zgłosić reklamację z wykorzystaniem formularza na stronie internetowej Sklepu bądź mailowo na adres kontakt@paperworld.pl opisując niezgodność Towaru.
 2. Na prośbę Sklepu Klient powinien dostarczy zdjęcia pokazujące wady Towaru lub odesłać reklamowany Towar do Sklepu na koszt Sklepu.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, że różnice dotyczące zdjęć prezentowanych na stronie Towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (tj. kolor, jasność, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
 5. Towar z kategorii OUTLET i/lub oznaczony jako Towar Outletowy, nie podlega reklamacji w zakresie ujawnionych i opisanych przez sprzedawcę wad Towaru Outletowego.

§7. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego do pobrania ze strony internetowej Sklepu.
 3. Termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar personalizowany, rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Klientów do realizacji Umowy Sprzedaży, a w przypadku gdy Klient wyrazi na zgodę również w celach marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich modyfikowania.
 5. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, ze zm.) i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1225).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.
 4. O zmianach w regulaminie sklep poinformuje na stronie internetowej sklepu wykazując zaistniałe zmiany wraz z datą ich wejścia w życie i poprzez rozesłanie nowego regulaminu dla zarejestrowanych Kont Klientów.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego.